Algemene voorwaarden bij het gebruik van het Scoremodel:

Algemeen

Meemoo vzw en Stichting Digitaal Erfgoed Nederland, hierna te noemen DEN, verleent u hierbij toegang tot de website http://www.scoremodel.org (hierna genoemd het Scoremodel) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door DEN en meemoo vzw zijn opgesteld.

Het Scoremodel en aansprakelijkheid

Dit Scoremodel werd met de grootste zorg ontwikkeld en is gebaseerd op expertise in het domein van digitale duurzaamheid en beheer. De praktische inrichting van een digital opslagsysteem dient echter rekening te houden met omgevingspecifieke vereisten en risico’s. Het beantwoorden aan de eisen van dit model kan daarom niet garanderen dat een digitaal opslagsysteem volledig betrouwbaar is. Daarom kunnen de auteurs van het Scoremodel, noch de organisaties die zij vertegenwoordigen, aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of geheel of gedeeltelijk verlies aan data in een digitaal opslagsysteem dat aan dit model werd getoetst.

Voor een volledige audit van een digitaal opslagsysteem verwijzen meemoo vzw en DEN naar instrumenten zoals het Audit and certification of trustworthy digital repositories: recommended practice ccsds 652.0-m-1 (ISO 16363)

Wijzigingen

Meemoo vzw en DEN hebben het recht om de Informatie die op in het Scoremodel gepubliceerd is op elk moment te wijzigen en tijdelijk dan wel definitief te (laten) verwijderen. Overigens zal elke belangrijke wijziging in het Scoremodel vanaf versie 1.0 aangeduid worden met een nieuw versienummer. Oudere versie van het Scoremodel zullen worden gearchiveerd.

Werking van het Scoremodel

Meemoo vzw en DEN doen hun uiterste best om het Scoremodel op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen. Verder doen meemoo vzw en DEN al wat redelijk is om eventuele ongemakken die door technische fouten veroorzaakt zijn zoveel mogelijk te beperken. DEN en Meemoo vzw kunnen evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden of dat er zogenaamde virussen worden binnengebracht. Daarom kunnen meemoo vzw en DEN u niet garanderen dat de toegang tot het Scoremodel op geen enkele manier wordt onderbroken of dat u niet op een andere manier hinder zou kunnen ondervinden.

Om bovenvermelde redenen kan u meemoo vzw en DEN niet aansprakelijk stellen voor dergelijke fouten, functiestoornissen, incidenten en problemen die het gevolg kunnen zijn van eender welke toegang en/of het Gebruik van het Scoremodel de daaruit voortvloeiende schade.

Bovendien erkent en aanvaardt u het recht van meemoo vzw en DEN om de toegang tot het Scoremodel op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken onder meer wegens de volgende redenen, doch zonder daartoe beperkt te zijn: opsporen of onderdrukken van mogelijke gevallen van misbruik en/of fraude, of verhelpen aan technische of operationele functiestoornissen, of in geval van een dwangbevel van een rechtbank wegens vermeende inbreuk op de (intellectuele) rechten van derden, of in geval van stopzetting van de activiteiten van meemoo vzw of DEN wegens verkoop of faillissement, etc. In geen enkel geval kan u meemoo vzw en DEN aansprakelijk stellen voor een nadeel dat u zou lijden door dergelijke onderbrekingen.

Websites van derden

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen worden niet door meemoo vzw en DEN gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. meemoo vzw en DEN aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.

Persoonlijke gegevens

Meemoo vzw en DEN garanderen dat persoonlijke en organisatiegegevens die u verstrekt – dat is alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon of organisatie – strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden wordt doorgegeven of verkocht. Het is overigens ook mogelijk het Scoremodel anoniem te gebruiken.

Het Scoremodel gebruikt cookies, maar deze bevatten alleen sessiegegevens, geen persoonsgegevens.

Auteursrechten

De inhoud van www.scoremodel.org is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overige

meemoo vzw en DEN behouden zich het recht voor voor deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen.

Logo meemoo vzw
Logo DEN
CC-BY-SA